Pakalpojumi

Profesionālo iemaņu un kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un apmācību programmas būvinženieriem, kas noturētas Augstskolas “Turības” telpās Graudu ielā 68, Rīgā vai klientu telpās pēc pieprasījuma (tiek piešķirti kvalifikācijas punkti saskaņā ar MK noteikumiem NR. 610):


Kursu līmenis “Vispārīgais” 

 • būvkonstrukciju projektēšanas normatīvu un standartu aktualizācija
 • atsevišķu elementu projektēšana
 • pamatzināšanu atsvaidzināšana būvmehānikā un materiālu pretestībā

Vēlamās priekšzināšanas apmeklētājiem par Eirokodeksiem – zemas vai iesācējs.

 

Kursu līmenis “Speciālais”

 • būvkonstrukciju elementu sistēmu un specifisku elementu projektēšana (piemēram, kopnes, savienojumu projektēšana, metinātas sijas ar atvērumiem utt)
 • slodzes un iedarbes (vēja slodzes, sniega slodzes, temperatūras iedarbes utt.)
 • konstruktīvo sistēmu būvmehānika (piem., loki, čaulas, plātnes)
 • konstrukciju ugunsdrošības aprēķini

Vēlamās priekšzināšanas apmeklētājiem par Eirokodeksiem – kursu “Vispārīgis līmenī”

 

Kursu līmenis “Eksperts”

 • konstrukciju dinamika
 • konstrukciju noturības jautājumi

Vēlamas priekšzināšanas augstākajā matemātikā

 


Individuālās tehniskās konsultācijas – “Individuālais”

Atbilžu sniegšana uz klientu inženiertehniskiem jautājumiem, kas saistīti ar konstrukcijām vai to projektēšanu un balstīti uz Eirokodeksiem, EN standartiem vai aktuālajām zinātniskajām publikācijām.

Kvalitatīvu aprēķina atskaišu izstrāde saskaņā ar EC3:

 • Slodžu aprēķina atskaites izstrāde vai esošās atskaites pārbaude
 • Klienta GEM modeļa pieņēmumu pārbaude un rekomendāciju izstrāde
 • Konstrukciju elementu un mezglu aprēķina atskaišu izstrāde vai esošo aprēķinu pārbaude

 

Inženiertehniski sarežģītu problēmu modelēšana un analīze:

 • Tērauda mezglu darbības modelēšana un analīze, ievērojot lielās plastiskās deformācijas un kontaktproblēmas
 • Dzelzsbetona un kompozītmateriālu nelineārās darbības modelēšana un analīze
 • Konstrukciju dinamikas aprēķini un testēšana
 • Optimizācijas problēmu risināšana konstrukcijās
 • Aerodinamisko koeficentu noteikšana sarežģītu konfigurāciju ēkām
 • Vēja tuneļa testu virtuālā simulācija, lietojot 3D gaisa plūsmas mehāniku.